Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuje, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Torpol sp. z o.o. z siedziba w Grajewie
ul. Marii Konopnickiej 2d, kod pocztowy 19-200 Grajewo, e-mail: torpol@grajewo.com,
tel. +48 86 261 11 22.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
7. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające współpracujące
z administratorem danych osobowych i wykonujące na jego rzecz usługi w zakresie prowadzonej
Przez niego działalności gospodarczej. Dane osobowe będą również przekazywane osobom
upoważnionym przez administratora danych, jego pracownikom i współpracownikom, w zakresie
koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.