UE3


Projekt pt.: „Komercjalizacja wyników prac B+R TORPOL Sp. z o.o. poprzez utworzenie w Szczuczynie na terenie SSSE zakładu produkcji opakowań papierowych”

Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0291/18


Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, typ projektu: ekoinnowacje


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 15.568.666,24 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 10.695.157,99 PLN

Współfinansowanie UE: 6.844.900,99 PLN

Celem projektu jest komercjalizacji wyników prac B+R poprzez uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji opakowań papierowych oraz wdrożenie innowacji procesowych przejawiających się w wykorzystaniu najnowocześniejszych w branży technologii wytwórczych.